Multimedia Spoken Chinese 中 级 多 媒 体 汉 语


Lesson One

Lesson Two

Lesson Three

Lesson Four

Lesson Five

Lesson Six

Vocabulary index

Sentence index

Homepage

Sentence index

    

117 colloquial expressions

Click on the following letters to find the relevant expressions. E.g., click on K for the expression 可不是吗.

A B C D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z

If you place the mouse on a Chinese word in the first column, a popup widow will appear to tell you the source of the expression, and if you click on the expression,  it will take you back to the explanations. The numbers in the last  column are the links which take you back to the relevant lessons. Click on the Back button of the navigation bar on the top of your webpage to return to this page.

A

按照

ānzho

ADV

 

4

B

bi

ADV

 

3

bi

CO-V 

 

5

别提了

bitle

EXP (Neg.)

 

4

并不   

bngbu/ bngmi

ADV

2

...不到哪儿去

budonărq

EXP (Neg.)

3

......

bubu

EXP (Neg.)

 

3

不但...而且...

bdnrquĕ

CONJ

 

6

不管

bguăn

ADV

 

2

不见得

bjinde

ADV

3

...不如...

br

COMPA

 

3

V得来

deli

 

5

V就不V  

bjibu

EXP (Neg.)

 

4

不是...就是

bshijishi

CONJ

 

4

不至于

bzhyu

ADV

3

C

...

cine

EXP (Neg.)

3

差不多

chbuduō

ADV

 

5

差点儿()

chdiănr

ADV

5

除了...(以外)

chleyĭwi

 

 

6

从来

cngli

ADV

2

从来不V/ 从来没V过

cngli bu/ cngli mi gu

ADV

,

2

D

do

ADV (Neut./Pos.)

 

1

到底

dodĭ

ADV

 

2

... 

dōule

EXP

 

1

多少V一点儿

duōshaoydiănr

EXP

3

多少V+MW

duōshao jĭ

EXP

3

...来说

dulishuō    

EXP

,,

1

F

反而

fănr

ADV

 

3

反正

fănzhng

ADV

 

2

凡是

fnsh

ADJ

 

5

fi

V

2

非...不可

fēibukĕ

EXP

 

2

G

găo

V

 

2

根据

gēnj

ADV

4

更不用说...

gng buyngshuōle

EXP

3 

谈不上... 

gng     tnbushng

EXP

3

guăn

V

 

1

管...叫 

guăn jio  

 

1

......  

guăntābu              

EXP (Neg.)           

 

1

关于

guāny

ADV

4

逛逛

gungguang

V

 

1

怪不得

guibude

ADV (V)

 

5

V得出来

guīdechūlai   

EXP

,

5

H

() 

hisun

ADV (Neg.)  

1

还...呢 

hine                       

EXP (Neg.)

1

还不如... 

hiburne     

EXP

3

hăo

ADV

 

2

()容易

hăo burngyi

ADV

5

好像...似的

hăo xingshde

EXP

 

1

J

几乎

jĭhu

ADV

5

...... 

jyu

CONJ

 

6

既然...(那么)... 

jrnnme ji        

CONJ

 

6

即使......     

jshĭyĕ      

CONJ

 

6

尽管...(可是)还是...           

jnguănkĕshi hishi

CONJ

,

6

决不/ 决没  

jubu/ jumi   

ADV

2

K

开玩笑

kāi wnxio

EXP(V-O)           

2

...开玩 笑

(gēn) kāi wnxio

EXP

2

VV

kn

V

 

5

()/看 上去

kn qĭli/ kn shngqu

EXP

4

...() 

kĕle 

ADV

 

1

可不是吗

kĕ bsh ma

EXP

 

3

L

lăo

ADV

 

2

...和/跟...联系 

(h/ gēn)linx

 

6

...都/也

lindōu/ yĕ

 

6

连...也 

lin yĕ

ADV

 

3

...

ln

ADV   (FOR TIME CLAUSE)

 

4

M

没V几()MW就..

mijĭ/liăngji

EXP

2

没有什么... /有什么

miyou shnme/ you shnme

EXP(Neg.)           

1

N

拿...来说

nlishuō

EXP

1

哪儿...(了)

nărle

EXP(Neg.)           

1

难道...吗

nndoma

RQ

4

难得

nnd

ADV

5

难怪

nngui

ADV

5

no

V (Neg.)           

2

nng

V

 

2

P

png

ADV

4

Q

千万(别) 

qiānwn bi

ADV

1

qu

ADV

4

R

rng

V

3

任何

rnh

ADJ

 

5

S

... 什么的

shnmede    

EXP

1

V什么都不()

shnmedōu/ yĕ bu/ mi

EXP

 

2

甚至

shnzh

ADV

 

3

受得了/受不了

shudliăo or

shubuliăo

PVC

 

1

shu

V

 

1

shu

V (PASSIVE)

 

5

说不上

shuōbushng    

EXP(PVC)           

2

数得上

shŭdeshng

V/ SV/ ADJ

1

SVSV...可是...

shkĕ sh

CONJ

 

5

...

sh de

PASSIVE

 

5

使

shĭ

V

 

3

所有的

suŏyŏu

ADJ

 

5

T

tĭng

ADV

 

2

t

V

3

图的是V        

tdesh

 

3

W

为的是

widesh

V

3

未免也

wimiăn yĕ

ADV

 

3

无论

wln

ADV

無 論

2

X

xin

ADV

5

...再说

xiānzishuō

EXP

2

Y

一边...一边...

ybiān ybiān

CONJ

6

因为

yīnwi

CONJ

4

有两下子

yŏuliăngxizi    

EXP

2

有两手

yŏuliăngshŏu

EXP

2

有什么...

yŏushnme

EXP ( Neg.)

1

有...头  

yŏutŏu

EXP ( Neg./ Pos.)

 

1

由于

yuy

 

4

有关

yŏuguān

ADJ /ADV

4

yu

CO-V

 

5

......  /越来越

yu yu / yu liyu

CONJ /ADV

6

Z

在...上//

zishng/zhōng/xi

EXP

 

4

再也/再也没

ziyĕbu/ ziyĕmi

ADV

 

2

怎么...了

zĕnmele

EXP (Neg.)           

1

怎么...也不/没 or

怎么.../没

zĕnme   yĕ bu /mi

zĕnme   dōu bu /mi

EXP

2

...这个人

zhgern

EXP

,

1

V着玩

zhewn

EXP

2

...之类

zhīli

EXP

1

终于

zhōngy

ADV

5

转转

zhunzhuan

V

1

自从...以来

zcngyĭli

ADV

,

4

总是

zŏngsh

ADV

2

最后

zuhu

ADV

5