Chinese Multimedia

Lesson 1

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: The closest meaning of 我刚下课 [wŏ gāng xià kè] is:
Hint:
Comments:

Choose the answer
1. 我几分钟以前才下课
[wŏ jĭ fēnzhōng yĭqián cái xià kè]
2. 我就要下课了
[wŏ jiù yào xià kè le]
3. 我现在正下课呢
[wŏ xiànzài zhèngzài xià kè ne]