Chinese Multimedia

Lesson 2

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question:The closest meaning of , [qĭng  wèn, Wáng Lăoshī zài jiā ma] is
Hint:
Comments:

Choose the answer
1. 问王老师谁在家
[wèn Wáng Lăoshī shéi zài jiā]
2. 请王老师来我们家
[qĭng Wáng Lăoshī lái wŏmen jiā]
3. 问王老师在不在家
[wèn Wáng Lăoshī zài bu zài jiā]