Chinese Multimedia

Lesson 2

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: [nĭ lái zhèr chīfàn ba] implies
Hint:
Comments:

Choose the answer
1.
说话的人想请人吃饭 [shuōhuà de rén xiăng qĭng rén chī fàn]
2.
说话的人想请人在家吃饭 [shuōhuà de rén xiăng qĭng rén zài jiā chī fàn]
3.
说话的人要别人请他吃饭 [shuōhuà de rén yào bié rén qĭng tā chī fàn]