Chinese Multimedia

Lesson 2

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: The closest meaning of [wŏ hái yào qù măi lăng bĕn shū] is
Hint:
Comments:

Choose the answer
1.
我还了两本书就去买书 [wŏ huánle liăng bĕn shū jiù qù măi shū]
2.
我再想买两本书 [wŏ zài xiăng măi liăng bĕn shū]
3.
我现在应该去买两本书 [wŏ xiànzài yīnggāi qù măi liăng bĕn shū]