Chinese Multimedia

Lesson 4

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: The closest meaning to 小丁现在是不是还在食堂呢 [Xiăo Dīng xiànzài shì bu shì hái zài shítáng] is
Hint:
Comments:

Choose the answer
1.
小丁在食堂工作吗 [Xiăo Dīng zài shítáng gōngzuò ma]
2.
小丁旁边的那个是不是食堂 [Xiăo Dīng pángbiān de nà ge shìbushì shíáng]
3.
小丁在食堂吗 [Xiăo Dīng zài shítáng ma]