Chinese Multimedia

Lesson 8

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: The closest meaning to  ... 可明天早上我有大事儿 [kě míngtiān zăoshàng wŏ yŏu dà shì] is
Hint:
Comments:

Choose the answer
1. 明天早上我有非常大的事
[míngtiān zăoshàng wŏ yŏu fēicháng dà de shì]
2. 但是我明天早上有大事
[dànshi wŏ míngtiān zăoshàng yŏu dà shì]
3. 明天早上我可能有大事
[kě míngtiān zăoshàng wŏ kěnéng yŏu dà shì]