Chinese Multimedia

Lesson 9

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: The closest meaning to 你们坐火车去城外吗 [nĭmen zòu hŏuchē qù chéngwài ma] is

Hint:
Comments:

Choose the answer
1. 你们都去坐城外的火车吗
[nĭmen dōu qù zòu chéngwài de hŏuchē ma]
2. 你们去城外坐火车吗
[nĭmen qù chéngwài zòu hŏu chē ma]
3. 你们坐火车到城外去吗
[nĭmen zuò hŏuchē dào chéngwài qù ma]