Multimedia Role Play for Chinese

1. Information page | 有关信息

This page provides the language information that you need in a Chinese airport.

Signs in airports

Chinese

Pinyin

English

边防检查站

biānfáng jiănchá zhàn

passport control

出境 / 离港

chū jìng / lí găng

departures (leaving country)

入境 / 到达

rù jìng / dào dá

arrivals  (entering country)

过境

guò jìng

transit

免税

miănshuì

duty free

海关

hăi guān

customs

报关

bào guān

to declare (sth. at customs)

外汇兑换

wàihuì duìhuàn      

bureau de change

问询处

wènxún chù

information desk

行李领取处

xínglĭ lĭngqŭ chù

luggage collection point

(公用)电话

(gōngyòng) diànhuà

public telephone

航站

háng zhàn

terminals

Words commonly used in Chinese forms

姓名

xìngmíng

full name

性别

xìngbié

sex

国籍

guójí

nationality

籍贯

jíguàn

country of origin

出生年月

chū shēng nián yuè

date of birth

职业

zhíyè

occupation

护照有效期

hùzhào yŏuxiào qī

passport expiry date

逗留时间

dòu liú shíjiān

duration of stay

婚姻状况

hūnyīn zhuàngkuàng

marital status

签名

qiān míng

signature