Navigation Bar

Lesson 1

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hint Hint Comments Comments
Multiple Choice index Index

The closest meaning of 我刚下课 [wŏ gāng xiàkè] is
Hints:
 : only just
Comments:


1. 我几分钟以前才下课
[wŏ jĭ fēnzhōng yĭqián cái xiàkè]
2. 我就要下课了
[wŏ jiù yào xiàkè le]
3. 我现在正在下课
[wŏ xiànzài zhèngzài xiàkè]