Chinese Multimedia

Lesson 4

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: The closest meaning to 王大朋, 现在忙吗 [Wáng Dàpéng, nĭxiànzài máng ma] is

Hint:
Comments:

Choose the answer
1. 王大朋现在忙不忙
[Wáng Dàpéng xiàngzài máng bu máng]
2. 小王的朋友很忙吗
[Xiăo Wáng de péngyou hĕn máng ma]
3. 你忙,王大鹏也很忙吗
[nĭ máng, Wáng Dàpéng yĕ hĕn máng]