Chinese Multimedia

Lesson 7

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: The closest meaning to 厨房在那边,在卧室前边 [chúfáng zài nàbiān, zài wòshì qiánbiān] is
Hint:
to situate in, on at
Comments:

Choose the answer
1.
厨房在卧室的前边 [chúfáng zài wòshì de qiánbiān]
2.
厨房的前边是卧室 [chúfáng de qiánbiān shì wòshì]
3.
卧室厨房都在前边 [wòshì chúfáng dōu zài qiánbiān]