Chinese Multimedia

Lesson 7

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: The closest meaning to 那是一间卧室,里边也是卧室 [nà shì yì jiān wòshì, lĭbiān yĕshì wòshì] is  
Hint:
in addition.
Comments:

Choose the answer
1.
有两间卧室,一间在里边,一间在外边 [yì jiān wòshì zài lĭbiān]
2.
一间卧室在里边 [yì jiān wòshì zài lĭbiān]
3.
只有一间卧室,卧室在里边 [zhĭ yŏu yì jiān wòshì, wòshì zài lĭbiān]