Chinese Multimedia

Lesson 9

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: The closest meaning to 我刚才在打电话呢 [wŏ gāngcái zài dă diànhuà ne] is
Hint:
Comments:

Choose the answer
1. 我刚打了一个电话
[wŏ gāng dăle ge diànhuà]
2. 我正在打电话呢
[wŏ zhèngzài dă diànhuà ne]
3. 我打电话打了很长时间
[wŏ dă diànhuà dă le hĕn cháng shíjiān]