Chinese Multimedia

Lesson 9

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: The closest meaning to 我还以为你们在睡觉呢 [wŏ hăi yĭwéi nĭmen zài shuì jiào ne] is
Hint:
以为 think (mistakenly).
Comments:

Choose the answer
1. 我想你们还正在睡觉呢
[wŏ xiăng nĭmen hái zhèngzài shuì jiào ne]
2. 我知道你们不睡觉
[wŏ zhīdao nĭmen bú shuì jiào]
3. 我以为你们现在不睡觉了
[wŏ yĭwéi nĭmen xiànzài bú shuì jiào le]