Multimedia Spoken Chinese 中 级 多 媒 体 汉 语


Lesson One

Lesson Two

Lesson Three

Lesson Four

Lesson Five

Lesson Six

Vocabulary index

Sentence index

Homepage

Sentence index

    

117 colloquial expressions

Click on the following letters to find the relevant expressions. E.g., click on K for the expression 可不是吗.

A B C D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z

If you place the mouse on a Chinese word in the first column, a popup widow will appear to tell you the source of the expression, and if you click on the expression,  it will take you back to the explanations. The numbers in the last  column are the links which take you back to the relevant lessons. Click on the Back button of the navigation bar on the top of your webpage to return to this page.

A

按照

ānzhào

ADV

 

4

B

bái

ADV

 

3

bèi

CO-V 

 

5

别提了

biétíle

EXP (Neg.)

 

4

并不   

bìngbu/ bìngméi

ADV

2

...不到哪儿去

…budàonărqù…

EXP (Neg.)

3

......

bu…bu…

EXP (Neg.)

 

3

不但...而且...

búdàn…érquĕ

CONJ

 

6

不管

bùguăn

ADV

 

2

不见得

bújiànde

ADV

3

...不如...

…bùrú…

COMPA

 

3

V得来

…delái

 

5

V就不V  

bù…jiùbu…

EXP (Neg.)

 

4

不是...就是

búshi…jiùshi…

CONJ

 

4

不至于

búzhìyu

ADV

3

C

...

cái…ne

EXP (Neg.)

3

差不多

chàbuduō

ADV

 

5

差点儿()

chàdiănr

ADV

5

除了...(以外)

chúle…yĭwài

 

 

6

从来

cónglái

ADV

2

从来不V/ 从来没V过

cónglái bu/ cónglái méi guò

ADV

,

2

D

dào

ADV (Neut./Pos.)

 

1

到底

dàodĭ

ADV

 

2

... 

dōu…le

EXP

 

1

多少V一点儿

duōshao…yìdiănr

EXP

3

多少V+MW

duōshao …jĭ…

EXP

3

...来说

duì…láishuō    

EXP

,,

1

F

反而

făn’ér

ADV

 

3

反正

fănzhèng

ADV

 

2

凡是

fánshì

ADJ

 

5

fèi

V

2

非...不可

fēi…bukĕ…

EXP

 

2

G

găo

V

 

2

根据

gēnjù

ADV

4

更不用说...

gèng buyòngshuō…le

EXP

3 

谈不上... 

gèng     tánbushàng

EXP

3

guăn

V

 

1

管...叫 

guăn …jiào…  

 

1

......  

guăntā…bu…              

EXP (Neg.)           

 

1

关于

guānyú

ADV

4

逛逛

guàngguang

V

 

1

怪不得

guàibude

ADV (V)

 

5

V得出来

guī…dechūlai   

EXP

,

5

H

() 

háisuàn

ADV (Neg.)  

1

还...呢 

hái…ne                       

EXP (Neg.)

1

还不如... 

háiburú…ne     

EXP

3

hăo

ADV

 

2

()容易

hăo buróngyi

ADV

5

好像...似的

hăo xiàng…shìde

EXP

 

1

J

几乎

jĭhu

ADV

5

...... 

jì…yòu…

CONJ

 

6

既然...(那么)... 

jìrán…nàme jiù…        

CONJ

 

6

即使......     

jìshĭ…yĕ…      

CONJ

 

6

尽管...(可是)还是...           

jìnguăn…kĕshi háishi…

CONJ

,

6

决不/ 决没  

juébu/ juéméi   

ADV

2

K

开玩笑

kāi wánxiào

EXP(V-O)           

2

...开玩 笑

(gēn)… kāi wánxiào

EXP

2

VV

……kàn

V

 

5

()/看 上去

kàn qĭlái/ kàn shàngqu

EXP

4

...() 

kĕ…le 

ADV

 

1

可不是吗

kĕ búshì ma

EXP

 

3

L

lăo

ADV

 

2

...和/跟...联系 

(hé/ gēn)…liánxì

 

6

...都/也

lián…dōu/ yĕ

 

6

连...也 

lián …yĕ…

ADV

 

3

...

lín

ADV   (FOR TIME CLAUSE)

 

4

M

没V几()MW就..

méi…jĭ/liăng…jiù

EXP

2

没有什么... /有什么

méiyou shénme…/ you shénme…

EXP(Neg.)           

1

N

拿...来说

ná…láishuō

EXP

1

哪儿...(了)

năr…le

EXP(Neg.)           

1

难道...吗

nándào…ma

RQ

4

难得

nándé

ADV

5

难怪

nánguài

ADV

5

nào

V (Neg.)           

2

nòng

V

 

2

P

píng

ADV

4

Q

千万(别) 

qiānwàn bié

ADV

1

què

ADV

4

R

ràng

V

3

任何

rènhé

ADJ

 

5

S

... 什么的

…shénmede    

EXP

1

V什么都不()

…shénmedōu/ yĕ bu/ méi

EXP

 

2

甚至

shènzhì

ADV

 

3

受得了/受不了

shòudéliăo or

shòubuliăo

PVC

 

1

shòu

V

 

1

shòu

V (PASSIVE)

 

5

说不上

shuōbushàng    

EXP(PVC)           

2

数得上

shŭdeshàng

V/ SV/ ADJ

1

SVSV...可是...

…shì…kĕ shì …

CONJ

 

5

...

shì …de

PASSIVE

 

5

使

shĭ

V

 

3

所有的

suŏyŏu

ADJ

 

5

T

tĭng

ADV

 

2

V

3

图的是V        

túdeshì

 

3

W

为的是

wèideshì

V

3

未免也

wèimiăn yĕ

ADV

 

3

无论

wúlún

ADV

無 論

2

X

xiàn

ADV

5

...再说

xiān…zàishuō

EXP

2

Y

一边...一边...

yìbiān… yìbiān …

CONJ

6

因为

yīnwèi

CONJ

4

有两下子

yŏuliăngxiàzi    

EXP

2

有两手

yŏuliăngshŏu

EXP

2

有什么...

yŏushénme…

EXP ( Neg.)

1

有...头  

yŏu…tŏu

EXP ( Neg./ Pos.)

 

1

由于

yóuyú

 

4

有关

yŏuguān

ADJ /ADV

4

yóu

CO-V

 

5

......  /越来越

yuè… yuè …/ yuè láiyuè

CONJ /ADV

6

Z

在...上//

zài…shàng/zhōng/xià

EXP

 

4

再也/再也没

zàiyĕbu/ zàiyĕméi

ADV

 

2

怎么...了

zĕnme…le

EXP (Neg.)           

1

怎么...也不/没 or

怎么.../没

zĕnme …  yĕ bu /méi

zĕnme …  dōu bu /méi

EXP

2

...这个人

…zhègerén

EXP

,

1

V着玩

…zhewán

EXP

2

...之类

…zhīlèi

EXP

1

终于

zhōngyú

ADV

5

转转

zhuànzhuan

V

1

自从...以来

zìcóng…yĭlái

ADV

,

4

总是

zŏngshì

ADV

2

最后

zuìhòu

ADV

5