Multimedia Spoken Chinese 中 级 多 媒 体 汉 语


Lesson One

Lesson Two

Lesson Three

Lesson Four

Lesson Five

Lesson Six

Vocabulary index

Sentence index

Homepage

Vocabulary index

   

Click the following letters to search the words that are used in the material. Click the "Back" button at the top of the page to return to the top of "Vocabulary index".

A B C D F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z

A

Chinese

Pinyin

Used as

English

Full-form

Lesson

安定

āndìng

V

to settle down

 

2

安静

ānjìng

ADJ

quiet

 

1

安排

ānpái

V/N

to organize, organization

 

4

B

百分之百

băifēnzhībăi

ADV

a hundred per cent, absolutely

 

4

办法

bànfă

N

way (of doing sth.), method

2

bāng

MW

a gang of...

2

bàng

N

pound sterling 

6

保护

băohù

V

to protect

3

报告

bàogào

N

report

4

bèn

SV

to be stupid     

 

2

本事

bĕnshì

N

skill

 

3

béng

V

(neg.) don't

 

4

比较起来

bĭjiào qĭlái

ADV

comparatively speaking

,

1

毕业

bìyè

V

to graduate

畢 業

4

biàn

V

to change

3

标准

biāozhŭn

ADJ

standard, correct

2

不顾

búgù

V

to have no regard for

3

不管

bùguăn

ADV

no matter...

 

1

V不   

V bùqĭ

PVC

can't afford to

 

1

不像话

búxiàng huà

SV

outrageous

3

不像样子

búxiàng yàngzi

SV

outrageous

3

不在乎

bú zàihu

EXP

not to mind, not to care

 

1

不三不四

bùsān búsì

SV

shady, dubious

 

3

不闻不问

bùwén búwèn

SV

to show no interest in sth.

,

4

C

长远

chángyuăn

N

long term

3

chāo

V

to copy (by writing)

 

5

chăo

V

to make trouble, to wrangle, to argue, to make a  noise

 

2

陈列

chénliè

V

to display

1

成千上万

chéngqiān shàngwàn

SV

very many, hundreds and thousands 

3

吃饱

chībăo

RVC

to eat one's fill

1

吃醋

chī cù

V-O    

to be jealous (Lit. eat vinegar)

 

2

吃苦

chī kŭ

V-O    

to bear hardships

 

4

迟到

chídào

V

to be late

1

chòu

SV/ADJ

to be smelly

 

3

出境

chū jìng 

V-O

to leave the country

 

1

出钱

chū qián

V-O    

to contribute money

 

6

出租车

chūzūchē

N

taxi (PRC)

1

处理

chŭlĭ

V

to deal with, handle

3

传统

chuántŏng

N

tradition

傳 統

4

吹了

chuīle

EXP

end of a relationship

 

4

()

chuī (dà)niú

V-O

to boast, to chat

 

2

N

words

1

雌老虎

cĭlăohŭ 

N

female tiger (a fierce woman)           

 

2

凑热闹

còu rènào 

V-O    

to add trouble to, to join in the fun

2

寸步难行

cùnbù nánxíng

EXP

to be unable to do anything

5

D

打扮

dăbàn

V

to dress up, to make up

 

3

打招呼

dă zhāohu  

V-O            

to let sb. know, to greet

 

4

大不了

dàbuliăo

EXP (PVC)

not important, so what 

 

1

大陆

dàlù

N

continent

1

打字

dă zì

V-O    

to type

 

2

dăi

V

to catch

 

2

带头

dài tóu

V-O    

to take the lead

2

当地

dāngdì

N

local

1

到处

dàochù

N

everywhere

1

道理

dàolĭ

N

reason, logic

 

4

到时

dàoshí

TW

when the time comes

1

SV

to be low

 

6

的确

díquè

ADV

indeed, really

2

敌人

dírén

N

enemy

2

的士

dīshì

N

taxi (H.K.)       

 

1

典型

diănxíng

N

typical

 

4

电器

diànqì

N

electrical equipment

1

丢失

diūshī

V

to lose

 

1

独立

dúlì

ADJ, N, ADV

to be independent, independently

1

肚子

dùzi

N

stomach

 

2

对付

duìfu

V

to cope with, to deal with

2

...有兴趣

duì…yŏuxìngqu

EXP

to be interested in…

,

2

dùn

MW

MW (for meals)

3

多着呢

duōzhene

SV

very many, very much

1

F

发达

fādá

SV/ADJ

developed

3

发牢骚

fā láosāo

V-O    

to make a complaint

,

3

发脾气

fā píqì

V-O    

to lose one's temper

,

3

发笑

fā xiào

V-O    

to laugh

3

发展中国家

fāzhănzhōng guójiā  

N

developing countries

,

5

făn

V

to return

 

2

繁体字

făntĭzì

N

full form characters

5

饭桶

fàntŏng

N

useless person

5

反复无常

fănfùwúcháng

SV

to be changeable

,

4

方面

fāngmiàn

N

aspect

 

4

房租

fángzū

N

house rent

 

1

费口舌

fèi kŏushé

V-O    

to waste energy on arguing

 

2

费事

fèi shì

V-O

to be troublesome

2

服从

fúcóng

V

to obey

4

富人

fùrén

N

rich people

 

2

复杂

fùzá

SV

to be complicated

複 雜

5

G

改革

găigé

V

to reform

 

1

găn

MV

to dare

 

4

găn

V

to rush, to catch up with, to catch (a train, plane...)

3

干脆

gāncuì

ADV

simply, might as well

6

干燥

gānzào

SV

to be dry

5

干活

gàn huó

V-O

to do (physical) work 

3

高级

gāojí

SV

high standard

1

各自

gèzì

N

each individual

 

5

根本

gēnbĕn

ADV

(not) at all [followed by neg.]

 

3

根深蒂固

gēnshēn dìgù

ADJ/SV

deep-rooted

 

3

公安局

gōng’ānjú

N

police station (mainland China)

 

1

宫殿

gōngdiàn

N

palace

 

1

功课

gōngkè

N

(written) exercises

4

共产党

gòngchăn dăng

N

communist party

,

4

gŏu

N

dog

 

6

V

to care (顾不上  Can't be bothered)

4

馆子

guănzi

N

restaurant

2

guàn

V

to get used to

2

灌醉

guànzuì

RVC

to get sb. drunk

 

2

guāng

ADV

only, just

 

3

广

guăng

SV

to be wide

4

广东

guăngdōng

N

Guangdong

6

鬼混

guĭhùn

V

to fool around  

 

3

规模

guīmó

N

scale, size

 

过分

guòfèn

SV

to be excessive

3

H

航班

hángbān

N

flights

 

4

海关

hăiguān

N

customs

1

毫无

háowú

V (NEG)

not have at all

 

3

好处

hăochù

N

advantage

1

合不来

hébulái

PVC

to be unable to get on

2

合理

hélĭ

ADJ

logical, reasonable

 

4

胡扯

húchĕ

V

to talk nonsense

 

5

胡说八道

húshuō bādào

V/ADJ

to speak nonsense

3

胡思乱想

húsī luànxiăng

V

to imagine things

2

糊涂

hútu

ADJ/SV

muddled

 

3

花岗岩

huāgăngyán

N

granite

2

挥霍浪费

huīhuò làngfèi

SV

to be wasteful

,

5

活动

huódòng

N

activities

4

活泼

huópo

SV/ADJ/ADV

lively

3

J

及格

jígé

V

to pass (tests)  

 

5

机器

jīqì

N

machine

2

计程车

jìchéngchē

N

taxi (ROC) 

,

1

家常便饭

jiācháng biànfàn

EXP

common occurrence; simple meal

 

2

家家户户

jiājiā hùhù

N

every family

 

4

家庭

jiātíng

N

family, household

 

2

简单

jiăndān

ADJ

simple

簡 單

1

减肥

jiănféi

V-O    

to lose weight

 

3

艰苦朴素

jiānkŭ pŭsù

SV

hard working and plain living

,

4

简直

jiănzhí

ADV

simply

3

讲究

jiăngjiu

MV

to be particular about

3

奖学金

jiăngxuéjīn

N

scholarship

,

4

讲义气

jiăng yìqì

V-O    

to have personal loyalty

4

教材

jiàocái

N

teaching material

 

5

结果

jiéguŏ

N

result

4

解释

jiĕshì

V

to explain

4

借口

jièkŏu

N

excuse

 

4

紧张

jĭnzhāng

ADJ

tense

緊 張

1

jìn

V

to ban, prohibit

 

4

经过

jīngguò

N

a process from beginning to end

1

精力

jīnglì

N

energy, effort

 

2

酒鬼

jiŭguĭ

N

drunkard, alcoholic

 

1

酒肉朋友

jiŭròu péngyou

N

fair-weather friends

 

2

久闻大名

jiŭwén dàmíng

EXP

a polite way of saying that one has heard tell of sb. for a long time

5

角色

juésè

N

character, role

 

1

K

开除

kāichú

V

to expel

3

开放

kāifàng

V

to open up (Chinese open-door policy)

3

开不起玩笑

kāibuqĭ wánxiào

EXP

to be unable to take a joke

 

2

看白戏

kànbáixì

V-O    

to look on, unconcerned

3

看不惯

kànbuguàn

PVC

to take a dim view of 

1

看得起

kàndeqĭ

PVC

to think highly of sb. 看不起is similar to 小看 (to look down on sb)

 

2

看人挑担不吃力

kànrén tiāodàn búchīlì

EXP

it's easy to watch other people doing things

5

烤鸭

kăoyā

N

Peking Duck

2

kào

V

to rely on

 

3

kĕn

MV

to be willing to...          

 

2

口气

kŏuqì

N

tone of voice

3

哭笑不得

kūxiào bùdé

EXP (PVC)

not know whether to laugh or cry

 

3

夸张

kuāzhāng

SV/ ADV

exaggerated

3

旷课

kuàng kè

V-O    

to miss a class (without a reason)

3

困难

kùnnan

SV/N

difficult, difficulty

1

L

拉长脸

lā chángliăn

V-O

to pull a long face

4

来得及

láidéjí  

PVC

to be able to do sth. in time

5

lăn

SV

to be lazy

6

浪费

làngfèi

V

to waste

3

老百姓

lăobăixìng

N

common people

 

4

老式

lăoshì

SV

old-fashioned

 

3

老婆

lăopó

N

wife (Colloq.)

 

3

老鼠

lăoshŭ

N

mouse

 

2

冷静

lĕngjìng

ADJ

calm

 

3

礼拜

lĭbài

N

week. 礼拜天 Sunday

 

2

厉害

lìhai

SV

to be strong, formidable

1

利益

lìyì

N

benefit

 

3

良心

liángxīn

N

conscience

 

5

了不起

liăobuqĭ

EXP

amazing

 

4

聊天

liáotiān

V-O    

to have a casual chat

 

1

lín

ADV

just before

6

M

麻烦

máfan

N/V

trouble, to trouble

2

V

to tell sb. off

3

没完没了

méiwán méiliǎo

ADV

endlessly

 

2

满意

mănyì

SV

to be satisfied  

 

3

满足

mănzú

SV/V

to be satisfied

 

2

māo

N

cat

 

6

免得

miăndé

V

(so as) to avoid

 

1

面临

miànlín

V

to face

4

明白

míngbai

V

understand

 

6

名称

míngchēng

N

name (of a thing or organization)    

1

名利

mínglì

N

fame and wealth

 

3

名堂

míngtáng

N

result, achievement

 

2

目前

mùqián

TW

at present        

 

1

N

脑袋

năodài

N

head

2

闹笑话

nào xiàohuà

V-O    

to make a fool of oneself

,

2

内行

nèiháng

N

expert

 

2

内容

nèiróng

N

content

 

1

牛津

niújīn

N

Oxford

 

6

牛头不对马嘴

niútóu búduì măzuĭ

SV

to be incongruous

, ,

4

nóng

ADJ

strong, dense

3

暖气

nuănqì

N

heater

4

O

偶然

ŏurán

ADV

occasionally

 

5

P

拍马屁

pāi măpì

V-O    

to lick sb.'s boots

4

péi

V

to replace, compensate

2

批评

pīpíng

V

to criticise

5

破坏

pòhuài

V/N

to destroy, destruction

3

铺床

pūchuáng

V-O    

to make beds

5

普通话

pŭtōnghuà        

N

Mandarin

1

Q

企业

qĭyè

N

enterprise

4

岂有此理

qĭyŏu cĭlĭ

EXP

outrageous

3

其实

qíshí

ADV

actually

2

qiàn

V

owe

 

4

钱财

qiáncái

N

money

錢 財

3

qiáng

SV

to be better; strong

 

1

qiăng

V

to rob

3

侵略

qīnlüè

V/N

to invade, invasion       

 

3

勤奋

qínfèn

SV/ ADV

diligent

3

情景

qíngjĭng

N

situation

 

3

情况

qíngkuàng

N

situation

 

2

轻松

qīngsōng

SV

relaxed, light

4

穷人

qióngrén

N

poor people

2

quán

N

power; rights

3

quàn

V

to persuade, urge

2

quē

V

to be absent

 

6

缺席

quēxí

V-O

to be absent from a meeting or class

 

4

R

让步

ràngbù

V

to give in

4

热心人

rèxīnrén

N

enthusiastic person

1

认为

rènwéi

V

to think, to realise

4

人家

rénjia

N

other people

 

4

人生地不熟

rénshēng dìbùshú

EXP

to be unfamiliar with both the people and the place

 

5

如果

rúguŏ

CONJ

if

 

1

S

上门

shàng mén

V-O

to go to sb.'s doorstep

6

上升

shàngshēng

V

to rise

 

1

伤心

shāngxīn

V-O    

to be sad

5

摄像机

shèxiàngjī

N

video camera

,

1

深夜

shēnyè

N

late at night

 

3

生活

shēnghuó

N/V

life, live

 

6

生气

shēngqì

V-O    

to get angry

2

shĕng

V

to save (money, time)

 

4

省事

shĕng shì

V-O    

to save trouble

 

5

失业

shī yè

V-O    

to lose one's job (to be unemployed)

6

实际

shíjì

SV

to be practical  

6

实在

shízài

ADV

really, indeed

1

时髦

shímáo

ADJ

fashionable

3

事故

shìgù

N

accident

 

1

势利

shìlì

SV

to be snobbish

1

食品

shípĭn

N

foodstuff          

 

1

事先

shìxiān

ADV

in advance

 

2

受害者

shòuhàizhĕ

N

victim

 

1

受欢迎

shòu huānyíng

V-O

to be popular

1

受气

shòu qì

V-O    

to be bullied, to be  humiliated

 

1

蔬菜

shūcài

N

vegetable

 

1

熟悉

shúxi

V

to be familiar with

 

2

耍小孩气

shuă xiăoháiqì

V-O    

to be childish

4

水平

shuĭpíng

N

level, standard 

 

3

水果

shuĭguŏ

N

fruit

 

1

说不过

shuōbuguò

PVC

to be unable to win sb. over by arguing. V.不过: to be unable to win sb. over by ... 

,

2

说到

shuōdào

RVC

talking about

1

说法

shuōfă

N

opinion

3

说服

shuō(shuì)fú     

V

to persuade

5

说谎

shuō huăng

V-O    

to tell a lie

2

思考

sīkăo

V

to think

 

1

算了

suànle

EXP

come off it, forget it

 

2

随便

suíbiàn

ADV

in any way one likes

1

随身听

suíshēntīng

N

walkman

,

1

T

tàng

MW

times: once, twice (similar to.)

 

2

台湾

táiwān

N

Taiwan

6

讨论

tăolùn

V

to discuss

4

掏腰包

tāo yāobāo

V-O

to dig in one's pocket

 

5

特别

tèbié

ADV

specially

 

1

天才

tiāncái

N

talent, gift

 

2

天真

tiānzhēn

ADJ

naive, innocent

 

3

tiāo

V

to choose, select

 

3

通知

tōngzhī

V

to inform

 

4

痛快

tòngkuài

SV/N

joyful, to one's great satisfaction, joy

 

3

tōu

V

to steal

 

3

头头是道

tóutóu shìdào

SV

to be clear and logical

4

头绪

tóuxù

N

main threads in a complicated affair

2

推磨

tuī mò

V-O    

to grind the mill

 

3

tūn

V

to swallow

 

3

W

顽固分子

wángù fènzi

N

die-hard

3

为难

wéinán

V

to make sb.'s life difficult

為 難

5

为人

wéirén

N

behaviour

3

味道

wèidào

N

taste, flavour

 

3

胃口

wèikŏu

N

appetite

 

2

危险

wēixiăn

N/SV

danger, dangerous

6

文明

wénmíng

N

civilization

 

3

无法无天

wúfă wútiān

SV

run wild, become absolutely lawless

3

物价

wùjià

N

price

1

无论如何

wúlùn rúhé

ADV

no matter what

2

X

N

play

2

稀奇

xīqí

SV

special, strange

 

2

瞎子点灯白费蜡

xiāzi diăndēng báifèilà

EXP

a waste of effort

點 燈,

5

xián

SV/

ADV

slack(ly)

5

xián

V

to mind, to dislike

 

2

咸淡

xiándàn

N

taste (of food)

5

相当

xiāngdāng

ADV

rather, quite, considerably, very

2

相信

xiāngxìn

V

to believe         

 

2

香港

Xiānggăng

N

Hong Kong

 

1

享受

xiăngshòu

N/V    

enjoyment

 

4

下工夫

xià gōngfu

V-O

to be diligent, (lit. spend time)

 

2

销路

xiāolù

N

sale, market

4

消息

xiāoxi

N

information

 

4

小伙子

xiǎo hŏuzi

N

lad, young fellow

 

3

小看

xiăokàn

V

to look down on

 

2

小气

xiăoqì

SV

to be stingy

2

xiào

V/N

filial piety

 

3

心不在焉

xīnbuzàiyān

SV

to be not with it

 

4

需要

xūyào

V

to need

 

4

许多

xŭduō

ADJ

many, much

6

许可

xŭkĕ

N

permit

4

选择

xuănzé

V/N    

to choose, choice

選 擇

4

Y

眼开眼闭

yănkāi yănbì

EXP

one eye open, one eye closed

,

4

眼光

yănguāng

N

vision, foresight

 

3

眼看

yănkàn

ADV

soon

 

3

要求

yāoqiú

V/N

to demand, to require; requirement

 

4

…()要命

…(de)yàomìng

ADV

extremely (used in complement of degree)

 

4

要事

yàoshì

N

important matter

 

4

一会儿... 

yíhuìr

CONJ

one moment...   and next moment...        

 

2

一门心思

yìmén xīnsī

ADV

single-mindedly

6

一时

yìshí

ADV

temporarily, for a short while

3

一心一意

yìxīn yíyì          

ADV

whole heartedly

 

3

一直

yìzhí

ADV

always, all the time

 

1

以为

yĭwéi

V

to think (mistakenly)

1

yīn

SV

overcast

1

硬说

yìng shuō

ADV+V

to insist on saying

1

用功

yònggōng

SV/ ADV

diligent(in studying)

 

1

yŏu shì  

V-O    

to have power

 

4

缘故

yuángù

N

cause, reason

4

Z

糟糕

zāogāo

SV

terrible (Colloq.)

 

3

zāo

SV

to be chaotic    

 

2

占便宜

zhàn piányì

V-O

to gain advantage

 

4

着想

zháoxiăng

V

to consider (sb/ sth.)

 

3

照顾

zhàogù

V

to take care of

4

真正

zhēnzhèng

ADJ

real

 

2

政策

zhèngcè

N

policy

 

3

政府

zhèngfŭ

N

government

 

3

正好

zhènghăo

ADV

just right

 

5

证明

zhèngmíng

V

to prove, testify

1

政治

zhèngzhì

N

politics

 

4

zhì

V

to cure

 

3

至少

zhìshăo

ADV

at (the) least

 

1

主动

zhŭdòng

SV/

ADV

to take the initiative

6

专家

zhuānjiā

N

expert

2

赚钱

zhuàn qián

V-O    

to make money

6

撞车

zhuàng chē

V-O

train or car crash

1

资格

zīgé

N

qualifications, rights

4

自暴自弃

zìbào zìqì         

SV

to be backward and have no urge to make progress

3

自觉

zìjué

SV/ADV

willing(ly)

4

自由

zìyóu

SV/N

free, freedom

 

4

总之

zŏngzhī

ADV

in brief

4

走极端

zŏu jíduān

V-O    

to go to extremes

4

尊敬

zūnjìng

V

to respect

 

3