Chinese Multimedia

Lesson 8

Video and text
Listening and speaking
Vocabulary
Grammar exercises
Characters
Multiple choice

Hints Hints Comments Comments
Multiple Choice index Index

Question: The closest meaning to 你来得太晚了,下班了,明天再来吧 [nĭ lái de tài wăn le, xià bān le, míngtiān zài  lái ba] is
Hint:
下班了refers to ; 明天再来吧 refers to.
Comments:

Choose the answer
1. 下班以后再来
[xià bān yĭ hòu zài lái]
2. 明天来太晚了
[míngtiān lái tài wăn le]
3. 我已经下班了, 请你明天来
[wŏ yĭjīng xià bān le, qĭng nĭ míngtiān lái]