FDTL 46/99

Chinese language skills for Britain: Disseminating Best Practice

Vocabulary - Reading Week 6


bìng

illness

N

 

liúxíng

流行

spread

N

flow

chéng

appear

V

 

jiāsù

加速

accelerate

V

speed

shàngshēng

上升

rise

V

rise

qūshì

()

()

trend, tendency

N

 

jiézhì

截至

up to

ADV

tend towards

situation

end, bottom

N

 

gòng

in total

ADV

 

bàogào

()

report

V

tell

bìngdú

病毒

virus

N

 

gănrăn

感染

infect

V

be affected

catch

[for cases]      

MW

 

qízhōng

其中

among which

ADV

 

[comparative particle]         

Co-V

 

tóngqí

同期

same period

N

same

fēnbù

分布

be scattered

V

divide

spread

nóngcūn

()

countryside

N

agriculture

village

dìqū

地区()

district, area

N

ground

district

qīng zhuàngnián

青壮年

young people

N

green

strong

yĭngxiăng

影响()

affect, influence

V

reflection

echo

suì

()

age

N

 

zhàn

occupy, take

V

 

rénshù

人数(

number of people

N

 

zŏngshù

()

()

total number   

N

general

according to

Co-V

 

zhuānjiā

专家

expert

N

special

gūjì

估计()

estimate

V

estimate

calculate

dào

till, arrive

V

 

shíjì

()

()

actual

ADJ

real

limit, boundary

chāoguò

超过()

exceed

V

exceed

wàn

()

10 thousand

NW

 

wèishēng bù

() 生部

ministry of health

N

protect

deputy, vice

N

 

jièshào

介绍()

introduce, explain

V

 

fángzhì

防治

prevention and cure

N/ V

prevent

cure

jìnzhăn

()

development, progress

N

expand

chuánbō

()

spread

V

deliver

broadcast

wēixiăn

危险()

danger, dangerous

N/SV

danger

yīnsù

因素

element

N

basic element

zì…yĭlái

以来()

since

Co-V

 

rate

N

 

zhúnián

逐年

year by year

ADV

gradually

dà fúdù

大幅度

in large scale  

ADV

size

degree

quánguó

全国()

whole country

N

whole

jiāncè

()

()

monitor

N/V

monitor

test

zīliào

()

material, data

N

source

material

biăomíng

表明

make clear

RVC

fast

jiākuài

加快

speed

V

 

quèlì

()

establish

V

true

stand

shìjiè

世界

world

N

lifetime

boundary

xuānchuán

宣传()

propagate

V

announce

zhŭtí

主题()

main theme

N

 

tígāo

提高

raise

V

raise

high

yìshi

意识()

awareness

N

meaning

tūchū

突出

stress

V

stick out

kòngzhì

控制

control

V

control

zuòyòng

作用

function

N

 

gŭlì

鼓励()

encourage

V

drum

encourage

()

with

Co-V

 

dòuzhēng

斗争()

struggle

N/V

struggle

compete

jiāng

()            

will

MV

 

kĕkào

可靠

reliable

ADJ/SV

rely

fāngfă

方法

method

N

method

zhīyī

之一

one of…

EXP

 

zìzhìqū

自治

()

autonomy region

N

district

shì

city

N

 

shèlì

()

set up  

V

set up

gānyù

干预()

intervene

V

offend

beforehand

shìdiăn

()

()

pilot area

N

try

point

chūjiàn

初见()

initially seen

V/N

beginning

chéngxiào

成效

effect

N

result


[ Vocabulary  | Sentence patternsTips |
 Reading practice | Lesson 6| List of Lessons| Project Homepage]