FDTL 46/99

Chinese language skills for Britain: Disseminating Best Practice

Vocabulary - Reading Week 8


Pinyin                       Chinese            English                                Used as         Single characters

zŭjiàn

()

build, organise

V

form

build

Ōuzhōu

(

Europe

N

continent

bùduì

()

troop

N

team

jījí

()

positive(ly), active(ly)

SV/

ADV

accumulate

extreme

tuīdòng

()

push forward

V

push

dàn

but

ADV

 

Băoshŏudăng

保守党()

Conservative Party

N

protect

keep

huáiyí

怀 ()

suspect, suspicious

V/SV

怀 think of

suspect

rénshì

人士

personage

N

 

pīpíng

()

criticism, criticise

N /V

criticise

comment

dàchén

secretary of state

N

official

Ōuméng

(

European Union

N

alliance

each

ADJ

 

chéngyuán guó

() ()

member state

N

 

yìwèizhe

imply

V

meaning

taste

chéngwéi

()

become

V

 

chănshēng

()

create

V

produce

shēnyuăn

()

profound

ADJ

deep

far

fāhuī

()

()

bring into play  

V

scatter

zēngjiā

increase

V

increase

add

tíyì

()

proposal

N/V-O

opinion

zuìchū

initially, at the beginning

TW

beginning

tíchūlái

()

raise

DVC

 

băozhèng

()

guarantee

V

 

zuòzhàn

()

battle

V-O

fight, battle

fēijī

()

 ()

aeroplane

N

fly

machine

jūnshì

()

military

N

military

guānchá jiā

()

observer

N

look at

examine

kànshàngqù

seem

PVC

 

qíshí

()

actually

ADV

true, real

bèihòu

()

underneath, behind

PW

back

cúnzàizhe

exist

V

exist

bùtóng

different

ADJ

same

dòngjī

()

()

motivation

N

 

xiănshì

(

indicate, show  

V

display

nénglì

ability

N

 

chŭlĭ

(

deal with

V

manage

shìwù

()

affairs

N

 

zŏngjié

(

()

conclude

V

conclude

qĭlái

()

in the process of…

DVC

 

shēnkè

deep

ADV/SV

carve

mùdì

aim, goal

N

eye

target

zhŭ dăo

()

leading factor

N

 

fā qĭ

(

initiate

V

 

yĭjí

and

CONJ

 

fángwù

()

defence

N

defend

chéngdān

( )

bear (responsibility)

V

carry

bear

xiāngchèn

()

match

V

match with

match

gòngxiàn

()

()

contribute/contribution

V/N    

contribute

offer

dìwèi

position, status

N

 

                                   


[ Vocabulary  | Sentence patternsTips |
 Reading practice | Lesson 8| List of Lessons| Project Homepage]