Fourth year language assignments for HT 2009

 

Topics Readings Newspaper translation Oral presentation Listening compreh.
W1 奥巴马历史性就职典礼再造“美国梦”

布什告别白宫给世界和美国出题

为中国购买高科技松绑 布什临下台前送“大礼”

W1

 
W2 美華人:“牛轉錢坤”成流行語

2009年春運大幕開啓

春节谈吃 W2              Compositions
W3 小知识:金融术语解读

温家宝信心之旅给了谁信心?

温家宝访英亲手“包饺子”数次提“信心”成热门语 W3
W4

戳到印度敏感神經  調重兵監視中國護航編隊

中國海軍獨立護航不受外國指揮

中國軍艦航行在印度洋:印度洋幷不是印度的海洋 W4
W5 W5
W6 W6
W7     W7  
W8     W8